Vykonávam audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostatné audítorské služby vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi IFAC, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ďalšími predpismi, ktoré vydala Slovenská komora audítorov  - SKAU.